top of page

AbiCubes BIO 1 kg

021
€9.76
Na zalogi
1
Podrobnosti o izdelku
ABI-BIO CUBES
So BIO čistilne wc kocke. Vsebujejo snovi, ki preprečujejo nastajanje sečnega kamna. Narejene so iz sestavin, katere najdemo v vsakem gospodinjstvu. So izredno prijetnega vonja in vam zagotavljajo prijeten obisk vaših sanitarij.
Odlično se ujamejo z AbiFresh Orient dišavo in se dopolnjujejo v boju z neprijetnimi vonjavami sanitarij.POZOR

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 Pred uporabo preberite etiketo.

P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzivati bruhanja.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo [ali prho].

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Vsebuje: manj kot 5 % anionske površinsko aktivne snovi, 5 % ali več, vendar manj kot 15 % milo

Shranite ta izdelek za kasneje
bottom of page