top of page

AbiFresh ANTI TOBACCO 1 L

008
€19.52
Na zalogi
1
Podrobnosti o izdelku
ANTI TOBACCO
Je izredno prijeten in hkrati zelo močen vonj, ki hkrati odpravi neprijetne vonjave po nikotinu ter ostalih nazaželjenih vonjavah.

AbiFresh ANTI TOBACCO

Flam. Liq. 3 - Vnetljiva tekočina kat. 3
POZOR

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo [ali prho].

P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

EUH208 Vsebuje linalol, 2-acetil-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8,-tetra-metilnaftalen. Lahko povzroči alergijski odziv.

Shranite ta izdelek za kasneje
bottom of page