top of page

AbiFresh ORANGE 1 L

005
€19.52
Na zalogi
1
Podrobnosti o izdelku
ORANGE

Kdo ne obožuje kombinacije osvežilne pomaranče s čarobnim cimetom? Kombinacija citrusa in tople začimbe je sveža in neponovljiva, vedno prijetna. Primerna za poletje, ko nas vonj pomaranče osveži in zimo, ko nas vonj cimeta pogreje ob kaminu.


AbiFresh ORANGE

Flam. Liq. 3 - Vnetljiva tekočina kat. 3

Skin Sens. 1 - Preobčutljivost kože kat. 1

Aquatic Chronic 3 - Nevarno za vodno okolje kronično kat. 3
POZOR

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana

oblačila. Izprati kožo z vodo [ali prho].

P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Vsebuje: limonen, cinamal, citral

Shranite ta izdelek za kasneje
bottom of page