top of page

AbiFresh ORIENT 1 L

003
€19.52
Na zalogi
1
Podrobnosti o izdelku

AbiFresh ORIENT

Flam. Liq. 3 - Vnetljiva tekočina kat. 3

Skin Sens. 1 - Preobčutljivost kože kat. 1

Aquatic Chronic 3 - Nevarno za vodno okolje kronično kat. 3POZOR

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana

oblačila. Izprati kožo z vodo [ali prho].

P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Vsebuje: limonen, cinamal, evgenol

Shranite ta izdelek za kasneje
bottom of page