top of page

AbiFresh VANILLA 1 L

007
€19.52
Na zalogi
1
Podrobnosti o izdelku
VANILIJA

Za ta čudoviti vonj je značilno, da je poln in sladek, skratka vonj Vanilije.

Deluje pomirjujoče in hkrati kot afrodizijak ter je zelo priljubljen.


AbiFresh VANILLA

Flam. Liq. 3 - Vnetljiva tekočina kat. 3

Skin Sens. 1 - Preobčutljivost kože kat. 1
POZOR

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana

oblačila. Izprati kožo z vodo [ali prho].

P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Vsebuje: (R)-p-menta-1,8-dien, linalol, citral, amil cinamal dodecanal, heksil cinamaldehid, geraniol, citronelol, bisabolen

Shranite ta izdelek za kasneje
bottom of page