top of page

AbiSept 75% alk. čistilo 5,0 L

032
€36.60
Na zalogi
1
Podrobnosti o izdelku

AbiSept je čistilo na alkoholni osnovi. Vsebuje 75% etanola. Uporablja se kot že pripravljen koncentrat za temeljito čisčenje vseh bivalnih površin. Iz razdalje 30-50 cm razpršimo AbiSept po predmetih, katere želimo očistiti. Le-teh ni potrebno brisati. V kolikor čistimo površine z raznimi stikali, AbiSept razpršimo na čistilno krpo in nato s krpo prebrišemo občutljive in elektronske dele, kot so stikala in podobno. AbiSept je brez barve in prijetnega vonja naravnih zelišč.

ABISEPT

Flam. Liq. 2 - Vnetljiva tekočina kategorije 2


NEVARNO

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu odpadkov.

Vsebuje: etanol, dišave

Shranite ta izdelek za kasneje
bottom of page