top of page

AbiStone - čistilo vodnega kamna in rje 1 L

022
€9.76
Na zalogi
1
Podrobnosti o izdelku
ABISTONE
Je izredno učinkovito čistilo vodnega kamna, v obliki koncentrata, kateri se lahko meša z vodo do 1 : 250.
Kot izredno učinkovito se je izkazalo predvsem za čiščenje sanitarne keramike, fug pri keramiki, kot tudi vse sanitarne opreme. Primerno je tudi za čiščenje ostankov rje, recimo iz keramike, kamna na terasah...

ABISTONE

Skin Corr. 1 - Jedkost za kožo kat. 1NEVARNO

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzivati bruhanja.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo [ali prho].

P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež

zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Vsebuje: ortofosforjeva kislina, manj kot 5 % neionske površinsko aktivne snovi, dišave

Shranite ta izdelek za kasneje
bottom of page